MẪU ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Quy định về phí thi hành án

Phí thi hành án là gì

Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định. (Điều 3 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014)

Chi phí cưỡng chế thi hành án là các khoản chi phí do người phải thi hành án chịu để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân sách nhà nước chi trả.

Mức thu phí thi hành án

Tại Khoản 1 điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu phí thi hành án dân sự như sau:

Số tiền, giá trị tài sản thực hiện Mức phí thi hành án dân sự
Từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5.000.000.000 đồng 3% số tiền, giá trị tài sản thực nhận
Từ trên 5.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng 150.000.000 đồng cộng với 2% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 5.000.000.000 đồng
Từ trên 7.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng  190.000.000 đồng cộng với 1% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 7.000.000.000 đồng
Từ trên 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng 220.000.000 đồng cộng 0,5% số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 10.000.000.000 đồng
Trên 15.000.000.000 đồng 245.000.000 đồng cộng với 0,01% của số tiền, giá trị tài sản thực nhận vượt quá 15.000.000.000 đồng

Ngoài ra, khoản 2, 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư 216/2016/TT-BTC cũng quy định mức phí thi hành án dân sự trong một số trường hợp đặc biệt.

Đơn xin miễn, giảm phí thi hành án

Trường hợp được miễn phí thi hành án dân sự:

– Hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

– Thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

– Được xác minh chính xác chưa có điều kiện thi hành án

Trường hợp được giảm phí thi hành án dân sự gồm:

– Người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo được Ủy ban nhân dân xã xác nhận: giảm đến 80%

– Không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế khi xử lý tài sản: Giảm 30%

– Nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng: Giảm 20%

Nội dung đơn xin miễn giảm phí thi hành án

Pháp luật quy định mẫu số D04-THADS tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 14/8/2023. Trong đơn bao gồm các nội dung sau:

  • Họ tên người đề nghị và địa chỉ
  • Họ tên người được thi hành án và địa chỉ
  • Nội dung đề nghị miễn, giảm
  • Căn cứ đề nghị miễn, giảm
  • Các tài liệu kèm theo

Mẫu đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án

Mẫu số D07-THADS đơn đề nghị về việc miễn, giảm phí thi hành án được ban hành kèm theo thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục về quản lý hành chính và nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành.

>>> Click tải mẫu đơn ngay: MẪU ĐƠN XIN MIỄN GIẢM PHÍ THI HÀNH ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn, giảm phí thi hành án

Kính gửi: Chi cục Thi hành án dân sự …………………………………

Họ và tên người đề nghị: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người phải thi hành án ……………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Nội dung đề nghị miễn, giảm:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Căn cứ đề nghị miễn, giảm:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Các tài liệu kèm theo:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………. ngày …. tháng …. năm 20……

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

   

 

     

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn vui lòng liên hệ:

⚖️ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – Royal law firm

📩Email: vplsroyal@gmail.com

🌏 Website: https://royallaw.vn/

☎️ Hotline: 0989 337 688

Văn phòng Hà Nội:

☎️Điện thoại: (84-24) 3512 2931

🏢Địa chỉ: Tầng 8, P.802 tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh:

☎️ Điện thoại: (84-28) 2213 5775

🏢Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Halo Building, số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng tiêu biểu