DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT

Ngày 09/8/2018, Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP kèm theo 33 biểu mẫu mới trong giải quyết việc dân sự, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/10/2018.

Theo đó, các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết này được sử dụng trong quá trình xem xét thụ lý, giải quyết việc dân sự tại TAND như: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự; giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; thông báo, sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự; quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự…

Ngoài ra, Nghị quyết cũng bãi bỏ các biểu mẫu số 92, 93 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/ 01/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

(Theo kiemsat.vn)

Dưới đây là danh mục 33 biểu mẫu liên quan đến giải quyết việc dân sự:

Mẫu số 01-VDS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 02-VDS Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 03-VDS Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 04-VDS Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 05-VDS Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 06-VDS Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 07-VDS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 08-VDS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mẫu số 09-VDS Thông báo thụ lý việc dân sự Mẫu số 10-VDS Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mẫu số 10-VDS Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mẫu số 11-VDS Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 12-VDS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 13-VDS Giấy triệu tập người làm chứng

Mẫu số 14-VDS Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 15-VDS Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 16-VDS Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 17-VDS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mẫu số 18-VDS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

Mẫu số 19-VDS Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 20-VDS Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

Mẫu số 21-VDS Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 22-VDS Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 23-VDS Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 25-VDS Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 26-YDS Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

Mẫu số 27-VDS Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 28-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Mẫu số 29-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Mẫu số 30-VDS Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Mẫu số 31-VDS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Mẫu số 32-VDS Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Mẫu số 33-YDS Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Khách hàng tiêu biểu