Các dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu.

Các dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu.

Các dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu.

Câu hỏi:

Các dấu hiệu sau đây có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu hay không. Giải thích vì sao?

– Chữ FAO (dùng cho sản phẩm gạo, chè, cà phê, ca cao)

– Số 6666 (dùng cho sản phẩm điện tử nghe, nhìn)

– Chữ JAPAN (dùng cho sản phẩm ô tô, xe máy)

– Hình điếu thuốc lá (dùng cho sản phẩm thuốc lá)

Các dấu hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu sau đây có bị coi là không có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu tương ứng đang được bảo hộ dùng cho sản phẩm cùng loại không. Giải thích vì sao?

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý:

– Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành ;

– Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ;

2. Các dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu.

Tại Điều 72 văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ có quy định:

“Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.

2. Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.”

Vì vậy để đánh giá các dấu hiệu trên có khả năng đăng ký được nhãn hiệu hay không thì một trong các tiêu chí phải xem xét là khả năng phân biệt của dấu hiệu.
Theo khoản 1 điều 74 Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Tại khoản 2 điều 74 Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ có quy định các trường hợp nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt như sau:

“a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hóa;

m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

n) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.”

Điều này đã được hướng dẫn cụ thể tại văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 như sau:

– Thứ nhất, dấu hiệu là Chữ FAO (dùng cho sản phẩm gạo, chè, cà phê, ca cao): Tại điểm 39.3.a văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 có quy định “Ký tự thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường không thể nhận biết và ghi nhớ được (không đọc được, không hiểu được, không nhớ được)” thì dấu hiệu “FAO” dùng cho sản phẩm gạo, chè, cà phê, ca cao sẽ khiến cho người tiêu dùng không hiểu được nên khó để nhận biết.

– Thứ hai, dấu hiệu Số 6666 (dùng cho sản phẩm điện tử nghe, nhìn): Tại điểm 39.3.b văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 có quy định dấu hiệu chữ bị coi là không có khả năng phân biệt nếu dấu hiệu đó “mặc dù là ký tự nguồn gốc La-tinh nhưng dấu hiệu chỉ bao gồm một chữ cái hoặc chỉ bao gồm chữ số, hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được như một từ – kể cả khi có kèm theo chữ số; trừ trường hợp các dấu hiệu đó được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác”. Vì vậy, dấu hiệu trên chỉ bao gồm chữ số nên không có khả năng phân biệt.

– Thứ ba, dấu hiệu chữ JAPAN (dùng cho sản phẩm ô tô, xe máy): Tại điểm 39.3.k văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 có quy định “Dấu hiệu chữ làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác như thành phần cấu tạo, quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, tính ưu việt của hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 73 của Luật Sở hữu trí tuệ;” . Vì vậy nếu dấu hiệu JAPAN dùng cho sản phẩm ô tô, xe máy mà sản phẩm này không có nguồn gốcđịa lýtừ Nhật Bản thì làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn là sản phẩm ô tô, xe máy này có nguồn gốc từ Nhật Bản nên dấu hiệu này không có khả năng phân biệt.

– Thứ tư, dấu hiệu Hình điếu thuốc lá (dùng cho sản phẩm thuốc lá): Tại điểm 39.4.d văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 có quy định “Hình vẽ, hình ảnh mang tính mô tả chính hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; địa điểm, phương pháp sản xuất, nguồn gốc địa lý, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu” thì dấu hiệu này không có khả năng phân biệt. Vậy nên, dấu hiệu hình điếu thuốc lá dùng cho sản phẩm thuốc lá là hình ảnh mang tính mô tả chính hàng hóa nên không có khả năng phân biệt.

Các dấu hiệu FAO, 6666, Hình điếu thuốc lá nếu đã và đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi thì được coi là có khả năng phân biệt và có khả năng được bảo hộ là một nhãn hiệu. Nếu không thuộc trường hợp này thì không thể đăng ký là một nhãn hiệu.

Tuy nhiên những dấu hiệu trên nếu kết hợp thêm nhiều yếu tố tạo thành một tổng thể dễ nhận biết dễ ghi nhớ thì có thể có khả năng phân biệt và từ đó có thể đăng ký bảo hộ là một nhãn hiệu.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – UY TÍN TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Website: http://royallaw.vn

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 – Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://facebook.com/royallawfirm

Hotline: 0989.337.688

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu