Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do thừa kế phần vốn góp

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THAY DỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ.

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thủ tục Thông báo thay đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại...

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Khách hàng nói về chúng tôi

Tư vấn luật online

Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688