VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài
  • Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài bao gồm:

I) THỦ TỤC THÀNH LẬP

Để thành lập Trung tâm/cơ sở giáo dụccó yếu tố nước ngoài, doanh nghiệp cần thực hiện theo 2 thủ tục sau:

-    Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư/thành lập doanh nghiệp;

-     Thủ tục cấp giấy phép thành lập Trung tâm

1.     Chi tiết về thủ tục Đăng ký đầu tư:

a.     Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

-    Có dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

-    Có Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục theo quy định

-    Có quỹ đất tại địa phương để giao hoặc cho nhà đầu tư thuê hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định 

-    Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo mức quy định 

b.     Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

-    Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

-    Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là cá nhân cần nộp bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, lý lịch cá nhân; nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài nộp bổ sung lý lịch tư pháp;

-    Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

-    Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp; giải pháp về công nghệ và môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có);

-    Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục;

-    Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư theo mức quy định.

2.     Điều kiện thành lập trung tâm Ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài:

a.     Điều kiện về vốn:

-     Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng học viên quy đổi toàn phần thời gian tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

b.     Điều kiện về cơ sở vật chất:

-    Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

-    Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và 04 m2/người học đối với trung tâm dạy nghề;

-    Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

-    Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

c.     Điều kiện về nhận sự/Giáo viên:

-    Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

-    Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

d.     Yêu cầu về chương trình đào tạo/giáo dục:

-     Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

-     Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy:

    + Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

    + Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài

đ.     Yêu cầu về đặt tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:

-    Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên phải gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự sau đây: “Trung tâm giáo dục/đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng.

e.     Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ:

-    Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;

-    Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài, tuân thủ quy định của pháp luật nước ngoài và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam công nhận.

II. GIẤY TỜ/TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CUNG CẤP

-    Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác. Nhà đầu tư là cá nhân cần nộp bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, lý lịch cá nhân; nhà đầu tư là cá nhân người nước ngoài nộp bổ sung lý lịch tư pháp.

-    Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp; giải pháp về công nghệ và môi trường; kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có);

-    Đề án tiền khả thi thành lập cơ sở giáo dục, bao gồm các nội dung sau:

+ Loại cơ sở giáo dục đề nghị thành lập; sự cần thiết thành lập cơ sở giáo dục; sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

+ Dự kiến về văn bằng, chứng chỉ; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.

-    Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;

-    Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính, xác nhận số dự tài khoản của Ngân hàng).

-    Văn bản chứng minh trụ sở (hợp đồng thuê hoặc văn bản đồng ý giao đất của UBND cấp tỉnh).

-    Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm.

-    Danh sách, bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ củaHiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng, cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);

-    Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

-    Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

-    Quy chế đào tạo;

-    Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);

-    Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

-    Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

-    Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

III. HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM

1.    Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;

2.    Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;

3.    Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục

4.     Chứng minh về địa điểm hoạt động của cơ sở giáo dục (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm…)

5.    Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (nếu có); 

6.    Văn bản chứng minh năng lực tài chính;

7.    Chứng minh điều kiện về PCCC;

8.    Lý lịch của người đứng đầu Trung tâm và các điều kiện về người đứng đầu Trung tâm theo quy định của pháp luật.

IV. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP

- UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

- Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép thành lập và hoạt động Trung tâm

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.    Đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư là: 30 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu.

2.    Đối với thủ tục xin giấy phép thành lập cơ sở giáo dục là: 60 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Ngày đăng: 25-10-2016

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

Ngày đăng: 26-10-2016

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11-11-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688