VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
  • Ngày đăng: 16-07-2018

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao
gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực
vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng
gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên. Theo quy định của pháp luật, thủ
tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản
lý của Bộ Công thương được quy định như sau:

Kết quả hình ảnh cho sản phẩm thuộc thẩm quyền cấp phép của bộ công thương

I - CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ
Công Thương;
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
II - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Bộ Công thương chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sau:
các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh
bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các
sản phẩm thực phẩm trên.
III - HỒ SƠ
Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc
Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác
nhận của cơ sở).
- Bản thuyết minh về cơ sở vật.
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất,
kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực
tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).
IV - CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1. Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với:
a) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:
- Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Bia: Từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Sữa chế biến: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;
- Dầu thực vật: Từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
- Bánh kẹo: Từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
- Bột và tinh bột: Từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
- Dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm
trên.
b) Cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm trực thuộc cơ sở sản xuất có công suất thiết kế
sản xuất như theo mục a; cơ sở kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp)
của thương nhân phân phối, bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn từ 02 (hai) tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đối với:
a) Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế thấp hơn các cơ sở quy
định tại mục a;
b) Cơ sở kinh doanh thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân bán
buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ
sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.
3. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại cùng một địa điểm theo phân cấp thuộc thẩm
quyền cấp Giấy chứng nhận của cả Bộ Công Thương và Sở Công Thương thì Bộ Công Thương
sẽ thụ lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
V - TRÌNH TỰ THỦ TỤC
Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thẩm định
thực tế tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ
tục, quy trình cấp Giấy chứng nhận như sau:
1. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
- Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền
có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ
quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ.
- Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở
không có phản hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có quyền hủy hồ sơ.
2. Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở
- Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ,
hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có
thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ quan có thẩm
quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền.
- Sau khi thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định về cho cơ
quan thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận;
3. Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở
- Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ
quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở;
- Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.
4. Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở
- Trường hợp “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm
định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu mươi) ngày. Sau
khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc
phục về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định tại điểm c Khoản
này. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ khi cơ quan có
thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục;
- Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt”, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn
bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho
đến khi được cấp Giấy chứng nhận;
5. Cấp Giấy chứng nhận
Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”,
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.
VI - HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN
Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm.
 

Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, đường Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                     Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Ngày đăng: 24-10-2016

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh An Toàn Thực Phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Ngành nghề cần xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688