Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(theo mẫu);

2. Đối với Công ty TNHH một thành viên:Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ;

3. Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp; Danh sách thành viên (theo mẫu) được lập với thông tin sau khi thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.

4. Đối với Công ty cổ phần:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc về việc thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp. Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu) được lập với thông tin sau khi thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.
  • Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, thì cần thêm: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

5. Đối với Công ty hợp danh:Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.Danh sách các thành viên hợp danh (theo mẫu) được lập với thông tin sau khi thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.

6. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư (nếu có).

7. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

8. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

 

CHÚ Ý:

- Trường hợp giảm vốn điều lệ: Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn và phải nộp thêm Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

GHI CHÚ:

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ;

- Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (nếu doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy xác nhận này).

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688