Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(theo mẫu);

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật(theo mẫu);

3. Đối với Công ty TNHH một thành viên:Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

4. Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

5. Đối với Công ty cổ phần:

- Trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty:Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp:Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc về việcthay đổi người đại diện theo pháp luật.

6.Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ thay và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

 

GHI CHÚ:

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ;

- Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặcGiấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688