Giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành

Giấy phép kinh doanh lữ hành
  • Ngày đăng: 26-10-2016

I. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

II. Điều kiện kinh doanh lữ hành

1. Kinh doanh lữ hành nội địa

-        Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

-        Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

-        Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:a) Quản lý hoạt động lữ hành; b) Hướng dẫn du lịch; c) Quảng bá, xúc tiến du lịch; d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

2.  Kinh doanh lữ hành quốc tế

-        Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

-        Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh.

-        Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:a) Quản lý hoạt động lữ hành; b) Hướng dẫn du lịch; c) Quảng bá, xúc tiến du lịch; d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

-        Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

-        Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: a) 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; b) 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ hàng không

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung

Ngày đăng: 24-10-2016

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Ngày đăng: 26-10-2016

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngày đăng: 26-10-2016

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

Ngày đăng: 13-02-2020
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688