Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y

Cấp chứng chỉ hành nghề thú y
  • Ngày đăng: 25-10-2016

I. PHẠM VI HÀNH NGHỀ

1. Tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.

2. Phẫu thuật động vật.

3. Sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

4. Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

5. Kiểm nghiệm, khảo nghiệm, thử nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

6. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y.

II.  ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

1. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:

a) Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người hành nghề tiêm phòng, thiến, hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;

b) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

c) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở hành nghề sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y, dược sỹ, cử nhân hóa học hoặc sinh học, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

d) Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp;

đ) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản; có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

e) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, hoá sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản;

f) Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản.

2. Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp.

3. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khoản 1, 2 Điều này còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc một trong những đối tượng:

·      Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của toà án;

·      Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

·      Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

·      Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của toà án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

·      Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

IV.  HỒ SƠ GỒM CÓ:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản; đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản, bao gồm:

1.1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

1.2. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn

a) Đối với hành nghề sản xuất hoặc kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản:

- Bác sỹ thú y,

- Kỹ sư chăn nuôi thú y,

- Dược sỹ,

- Cử nhân hóa học

b) Đối với hành nghề sản xuất hoặc kiểm nghiệm thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản

- Cử nhân hóa học;

- Cử nhân sinh học;

- Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản.

c) Bản sao văn bằng phải được công chứng hoặc chứng thực. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.

1.3. Xác nhận của cơ sở sản xuất hoặc cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản nơi đã làm việc có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

1.4. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị.

1.5. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên trong vòng 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;

1.6. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp;

1.7. Nộp 02 ảnh 4 x 6

(Lưu ý: Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác).

2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản, bao gồm:

2.1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thú y thuỷ sản (theo mẫu)

2.2. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn

a) Đối với hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản:

- Bác sỹ thú y;

- Kỹ sư chăn nuôi thú y.

b) Đối với hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản

- Cử nhân sinh học;

- Cử nhân hóa sinh;

- Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản.

c) Bản sao văn bằng phải được công chứng hoặc chứng thực. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.

2.3. Xác nhận của cơ sở thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản nơi đã làm việc có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề;

2.4. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị.

2.5. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên trong vòng 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;

2.6. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp;

2.7. Nộp 02 ảnh 4 x 6

(Lưu ý: Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác).

3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản, bao gồm:

3.1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, thú y thuỷ sản (theo mẫu);

3.2. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn

a) Đối với hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản:

- Bác sỹ thú y;

- Kỹ sư chăn nuôi thú y.

b) Đối với hành nghề xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thuỷ sản

- Cử nhân sinh học;

- Cử nhân hóa sinh;

- Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản.

c) Bản sao văn bằng phải được công chứng hoặc chứng thực. Văn bằng được viết bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.

3.3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng đơn vị.

3.4. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên trong vòng 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;

3.5. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên phải có thêm lý lịch tư pháp;

3.6. Nộp 02 ảnh 4 x 6

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện dịch vụ:  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

V.  CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ CẤP GIẤY PHÉP:

1. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y gửi hồ sơ đến Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

2. Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật, phẫu thuật động vật; kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y; tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh.

VI. CĂN CỨ PHÁP LÝ

-         Pháp lệnh thú ý 2004;

-         Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y;

-         Hướng dẫn số 579/TY-TTr ngày 16/04/2009 về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688