Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã
  • Ngày đăng: 31-10-2016

Các cá nhân, tổ chức đang tìm hiểu thủ tục thành lập kinh doanh hợp tác xã, các bạn chưa biết thủ tục và quy trình thành lập hợp tác xã như thế nào? làm sao để thành lập hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật?. Văn Phòng Luật Sư Royal Law Tư vấn về thủ tục pháp lý và quy trình, hồ sơ thành lập Hợp tác xã, giúp các bạn hoàn thiên thủ tục hồ sơ nhanh nhất, tiết kiêm thời gian khi các bạn thành lập kinh doanh hợp tác xã.

a) Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính thành lập hợp tác xã:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký kinh doanh tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

Bước 3. Trả kết quả: người nộp hồ sơ nộp lại Giấy biên nhận và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thủ tục thành lập công ty cổ phần
c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (theo mẫu);

- Điều lệ của hợp tác xã hoặc điều lệ liên hiệp hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

- Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

- Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác. Biên bản do trưởng Ban quản trị hợp tác xã hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã ký.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)


e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Cơ quan phối hợp (nếu có ):

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã,

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ;

- Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, theo mẫu HTXDS

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính;

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

Thủ tục thành lập hợp tác xã
- Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên người nước ngoài

Ngày đăng: 24-10-2016
0989 337 688