VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

ĐƠN YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
  • Ngày đăng: 29-01-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
(Do:.............................................)

 
Kính gửi: Viện khoa học hình sự.........................Công an tỉnh....................................

1- Họ tên:..........................................Số CMTND:.....................................................
2- Địa chỉ nơi cư trú:................................................................................................
3- Nghề nghiệp hiện nay:...........................................................................................
4- Thời gian và bệnh tình:..........................................................................................
5- Đã tiến hành điều trị tại khoa:.........................Bện viên:..........................................
6. Thời gian điều trị từ ngày......tháng.....năm......, ra viện ngày.....tháng......năm ..........
7. Phương pháp điều trị:...........................................................................................
8. Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 
Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc trung tâm khoa học hình sự, Công an tỉnh.................. tiến hành giám định thương tật phụ vụ hoạt động khởi tố điều tra về
tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

.………., ngày ….. tháng …. năm ….


Người làm đơn
 
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0989 337 688