Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
  • Ngày đăng: 03-03-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày..... tháng..... năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..................

1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (viết bằng chữ in hoa):......

- Địa chỉ:...............................................................................................................................................

- Điện thoại:..........................................................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):...................................................................................................

- Năm sinh:...........................................................................................................................................

- Chức danh:.........................................................................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân:................ ngày cấp:.............. nơi cấp............................................

3. Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ:

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):...................................................................................................

- Năm sinh:...........................................................................................................................................

- Số chứng minh thư nhân dân:................ ngày cấp:.............. nơi cấp............................................

- Trình độ chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật:..............................................................................

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

- Địa chỉ kinh doanh:..........................................................................................................................

- Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có):..........................................................................................

- Số lượng phòng khiêu vũ:................................................................................................................

- Diện tích phòng khiêu vũ:...............................................................................................................

 

Đại diện cơ quan, doanh nghiệp
đề nghị cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu)

 

Đăng bởi Admin.

Biểu mẫu liên quan

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke
DANH MỤC 33 BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ MỚI NHẤT
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN
ĐƠN LY HÔN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
0989 337 688