Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ
  • Ngày đăng: 25-10-2016

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi”.

Như vậy, theo quy định tại điều trên, giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có phẩm chất chinh trị, đạo đức tốt; có năng lực quản lí;
  • Tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ;
  • Hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;
  • Được cấp ra quyết định thành lập trung tâm công nhận;

Ngoài ra, giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hoạt động của trung tâm; độ tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Ngày đăng: 25-10-2016

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

Ngày đăng: 26-10-2016

Thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Ngày đăng: 31-10-2016
0989 337 688