Chuyên viên

Chuyên viên

Chuyên viên

Cv. Nguyễn Thị Loan

Cv. Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên

Cv. Nguyễn Thị Loan

"Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ."

-H. Jackson Brown-

Lĩnh vực hoạt động chính

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

0989 337 688